Úvod

Služby našej kancelárie

Geodetické služby

Geometrické plány na zameranie rozostavaných stavieb, stavieb ku kolaudácií

Geometrické plány na rozdelenie pozemkov

Geometrické plány na majetkoprávne vysporiadanie

Geometrické plány na vecné bremená (právo prechodu, právo uloženia inž.sietí)

Geometrické plány na odňatie a vyňatie pozemku z poľnohospodárskej a lesnej pôdy

Adresný bod (potrebný po kolaudácii na udelenie súpisného čísla k stavbe)

Polohopisné a výškopisné zameranie ako podklad pre projektanta na vyhotovenie projektovej dokumentácie

Porealizačné zamerania ( zameranie skutočného stavu uloženia inž.sietí, pri úpravách terénu…)

Vytýčenie stavieb (rodinné domy, stavebné objekty)

Vytýčenie hraníc pozemkov

Zmluvy k nehnuteľnostiam

Vyhotovujeme všetky zmluvy týkajúce sa nehnuteľností
+ návrh na vklad do katastra nehnuteľností:

Zmluvy o budúcich zmluvách

Kúpno – predajné zmluvy (domy, byty, pozemky…)

Darovacie zmluvy (domy, byty, pozemky…)

Zmluvy na rozdelenie a vysporiadanie spoluvlastníckych podielov

Vecné bremená (napr. právo prechodu, právo doživotného užívania…)

Účtovníctvo

 

Komplexné vedenie účtovníctva malých a stredných firiem:
Podvojné účtovníctvo

Rozsah poskytovaných služieb je na vzájomnej dohode
a mení sa v závislosti od potrieb a požiadaviek klienta